Спасението на ЦСКА е в Член 696, изпълнението на смъртната присъда в Член 714. Останалото е говорене и некоректно будалкане!

Публикувано на: 11.01.2016 09:33

Автор: Проспорт.бг

©Проспорт.бг
Защо трябва да има оздравяване и ако няма такова ЦСКА ще бъде мъртъв?

Ето опорните точки в Търговския закон, доколкото днес изтича срокът за жалване по неприети от синдика вземания на кредитори и тяхното невписване в Търговския регистър:Чл. 696. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) С план за оздравяване може да се предвиди отсрочване или разсрочване на плащанията, частично или цялостно опрощаване на задълженията, реорганизация на предприятието, или извършването на други действия и сделки.

...

Чл. 698. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г.) План може да се предложи най-късно до един месец след момента на обявяване в търговския регистър на определението на съда за одобряване списъка на приетите вземания по чл. 692.
(2) В производството по несъстоятелност може да се предложи повече от един план.

...

Чл. 701. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) С определение, постановено в закрито заседание в 7-дневен срок от изтичането на срока по чл. 698, съдът допуска плана до разглеждане от събранието на кредиторите, ако той отговаря на изискванията на чл. 700, ал. 1. Съдът определя датата за провеждане на събранието не по-късно от 45 дни от датата на определението.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) В случай че предложеният план не отговаря на изискванията на чл. 700, ал. 1, съдът изпраща съобщение на предложителя да отстрани в 7-дневен срок допуснатите нередовности. Тази разпоредба не се прилага при отмяна на решението на съда по несъстоятелността за утвърждаване на план за оздравяване и връщане на делото от второинстанционния съд за продължаване на производството.
(3) Определението за недопускане на плана подлежи на обжалване в 7-дневен срок.

...

Чл. 704. (1) Съдът по несъстоятелността утвърждава приетия план, ако са спазени изискванията на закона.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Ако са приети няколко плана, утвърждава се планът, за който са гласували кредитори с повече от половината от общия размер на приетите вземания. Ако той не може да бъде утвърден, се утвърждава планът, приет от класовете кредитори, чиито интереси са увредени в най-голяма степен.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Планът се утвърждава в закрито заседание. Когато срещу приетия от събранието на кредиторите план са направени възражения, съдът разглежда възраженията в заседание при закрити врата с призоваване на длъжника, синдика и направилия възражението. По възможност всички възражения се разглеждат в едно заседание и съдът се произнася по възраженията в 14-дневен срок от заседанието.

...

Чл. 707. (1) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) С решението за утвърждаване на плана съдът прекратява производството по несъстоятелност и назначава надзорния орган, предложен в плана или избран от събранието на кредиторите.

...

Чл. 710. Съдът обявява длъжника в несъстоятелност, ако в предвидения от закона срок не е бил предложен план по чл. 696 или предложеният план не е бил приет или утвърден, както и в случаите по чл. 630, ал. 2, чл. 632, ал. 1 и чл. 709, ал. 1.

...

ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ!


Чл. 711. (1) С решението за обявяване в несъстоятелност съдът:
1. (Доп. - ДВ, бр. 70 от 1998 г.) обявява длъжника в несъстоятелност и постановява прекратяване дейността на предприятието;


ВЪПРЕКИ ОПЦИЯТА ЗА ЖАЛВАНЕ В 7-ДНЕВЕН СРОК ТО СЛЕДВА ГИЛОТИНАТА:

Чл. 714. Решението за обявяване в несъстоятелност подлежи на незабавно изпълнение.

АКО НЯКОЙ ТВЪРДИ НЕЩО ДРУГО, ТО ЛЪЖЕ, КАТО ЦИГАНКА-ВРЕТЕНАРКА В КОПАНАРСКИ КАТУН.

НЯМА ТАКОВА НЕЩО, КАТО ЗАПОЧВАНЕ НА ЧИСТО! МОЖЕ ДА ГО НАПРАВИ САМО И ЕДИНСТВЕНО ДРУГ СУБЕКТ. НО НЕ И ЦСКА.

СРОКЪТ Е КРИТИЧНО КЪС. НО ЗА ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЕ "ЛАСТИКА", ТО ОЗДРАВИТЕЛЕН ПЛАН СЛЕДВА ДА СЕ ВНЕСЕ НЕЗАБАВНО, А НЕ В РАМКИТЕ НА МЕСЕЦ.  ЗА ДА НЕ ПРИКЛЮЧИ ВСИЧКО ПРЕДИ ПОЛУФИНАЛА ЗА КУПАТА НА БЪЛГАРИЯ!

КЛЮЧЪТ КЪМ УСПЕХА СЕ КРИЕ В ТОЧНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЦИИТЕ ПО ЧЛЕН 696. ПЪРВИЯТ, ЦИТИРАН ПО-ГОРЕ!!!

Пълният текст на търговския закон можете да прочетете ТУК!