Адвокат на Литекс щял прави изненади

Публикувано на: 11.02.2016 14:15

Автор: Проспорт.бг

©Проспорт.бг
БФС отказа спора с Литекс да бъде разгледан по бързата процедура в Арбитражния спортен съд в Лозана, за да бъде взето окончателно решение до края на месеца. Това съобщил в профила си във Фейсбук адвокатът на ловчалии по случая Радостин Василев, цитиран от БиТиВи.

Изявлението на Василев в социалната мрежа:

БФС отказа спорът с Литекс да се разгледа по бърза процедура в КАС и да е налице окончателно решение до 20.02. или най-късно до 26.02. Това не е фатално, а показва страх.

Това поведение на БФС не кореспондира със заявеното от няколко отговорни фактора в централата желание за бързо разрешаване на проблема и желание за безпристрастност.

БФС е единствената федерация в света, която в подобен казус би заела подобна позиция. Всяка федерация би търсила бърза яснота относно реда и начина за провеждане на остатъка от шампионата, броя на отборите, разпределението на рекламните и TV права, броя на изпадащите отбори, броя на точките на останалите отбори.

Очаквам съвсем скоро БФС да оспори юрисдикцията на КАС, което ще е изключително недобросъвестно поведение на съюза към своя член ЛИТЕКС, който една седмица преди това е бил насочен към КАС именно от БФС - реферирам към точка 2 от отказа на БФС да подпише арбитражно споразумение с Литекс.

Ако БФС оспори юрисдикцията на КАС, това поведение може спокойно да се нарече "Гавра".

Битката този път ще е тежка. Ще има изненади!КОМЕНТАР НА ПРОСПОРТ.БГ:
Всяко съглашателство би влезло в противоречие с принципите и приетото от клубовете съдържание на Устава на БФС. КАС няма юрисдикция над БФС. Приложената техника при Левски с дела срещу клубовете от "А" група е в противоречие с член 77 от Устава на БФС, а именно:

"(1) Споровете между ФК-членове на съюза, футболисти, треньори, съдии, длъжностни, служебни и медицински лица и агенти на футболисти, произтичащи от взаимоотношенията им в системата на БФС, които не са включени в изключителната компетентност на Дисциплинарната и Апелативните комисии, на Лицензионната комисия и Апелативната комисия по лицензирането се разглеждат и решават от Арбитражния съд при БФС.
(2) Правомощията, съставът, организацията на дейността на Арбитражния съд по ал.1, както и размерът на арбитражните такси се уреждат с устав, правилник и тарифа, които се приемат от ИК."

БФС е неправителствена организация, правилата за членство и функциониране на която се регламентират от нейния устав. В конкретния случай следва този, който приел някого за член да даде право на члена да оспорва собствените му правила.

Защо КАС няма юрисдикция над БФС. Дори в най-елементарен ред Швейцария не е в Европейския съюз. В този смисъл би следвало да очакваме правна сила и на арбитраж от Бряг на слоновата кост.

Обикновено в договорите за арбитраж, дори в рамките на Европейския съюз, дори при делата в Международния арбитражен съд в рамките на Алианс за правно взаимодействие, съобразно Нюйоркска конвенция за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения се препоръчва в договорите (а такъв между БФС и клубовете няма) да бъде вписан и подписан следния приблизителен текст:

Всички спорове, породени от настоящия договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Международния Арбитражен съд при Алианс за правно взаимодействие, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Съгласно Устава на БФС, Чл.2: (1) БФС е сдружение с нестопанска цел, което обединява футболните клубове (ФК) и техните сдружения, регистрирани, като юридически лица на територията на Република България.
(2) БФС осъществява дейност в обществена полза като спотна федерация по футбол съгласно разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
...

Без съмнение, претенциите на въпросните клубове са изненада. Както обикновено.