За емблемата на ЦСКА - Член 717 "в"

Публикувано на: 25.04.2017 19:40

Автор: Проспорт.бг

©Проспорт.бг
Излезе определението на съда и указанията за следващи стъпки по провеждането на търг за емблемата на умъртвения с общи усилия футболен гигант ЦСКА.

Определение от 24.04.2017

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на кредитора "Ред Енимълс“ ЕООД, направено с молба вх. № 45188/04.04.2017 г., за освобождаване на синдика Дора Милева поради неизпълнение на задълженията й и нарушаване интересите на длъжника и кредиторите. 

УКАЗВА на синдика Дора Милева - Иванова, че следва да проведе нов търг по реда на чл. 717в ТЗ съобразно даденото от съда разрешение, при съобразяване мотивите на определението. Определението подлежи на обжалване пред САС в 7-дневен срок от връчването му на "Ред Енимълс“ ЕООД и синдика. Определението да се впише в книгата по чл. 634в, водена от СГС.
 
Проспорт напомня състава на Член 717в от Търговския закон:
 
РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОДАЖБАТА
 
Чл. 717в. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) (1) Книжата за продажбата се държат в канцеларията на синдика или по адреса на управление на длъжника и са на разположение на всеки заинтересуван.
(2) За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху оценката.
(3) Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в деня на продажбата до края на срока по чл. 717а, ал. 1. при синдика, който ги отразява по реда на постъпването им във входящ регистър.
(4) Веднага след изтичането на срока по ал. 3 синдикът обявява постъпилите наддавателни предложения в присъствието на явилите се наддавачи, за което съставя протокол. В протокола се вписват наддавачите и наддавателните предложения по реда на отварянето на пликовете. За купувач на имущественото право се счита този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от синдика чрез незабавен търг чрез явно наддаване в присъствието на явилите се наддавачи. Обявяването на купувача се извършва от синдика в протокола, който се подписва от него и от явилите се наддавачи.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Наддавателни предложения от лица, които нямат право да наддават, както и предложения за цена под оценката, ако има такива, са недействителни. 
 
С оглед събитията при опита за търг на стадион "Българска армия" се очаква следващият да бъде по адрес на регистрация на синдика. Чуват се всякакви ентусиазирани гласове за "бунт и борба", но се очаква да бъдат взети железни мерки в Кърджали и всички заявили участие да бъдат допуснати до търга, без живи щитове и римейк на братчетата на Гаврош.
 
Освен това се чува от няколко места за наличието на неформални отряди, със силно несговорчиви притежатели на различни по вид калибровано и гладкоцевно оръжие, решени събитието да протече по правилата и изискванията на законите в държавата.

Независимо дали някой ще седи по кръстовища или ще яде банички с боза.