Господин министърът на младежта и спорта ще отвори ли папката със 100 милиона?

Публикувано на: 23.06.2022 16:22

Автор: Петьо Костадинов - Полковника

©Проспорт.бг
Петьо Костадинов-Полковника.
От изявление на министъра на младежта и спорта в оставка Радостин Василев научаваме, че ако разполага с две-три седмици ще насочи 100 млиона лева за подпомагане на цитирам казаното пред Българската национална телевизиия: "... в помощ на професионалните клубове за инфраструктурата им."

Извън популисткото говорене и послания в национален ефир, за сметка на публичния ресурс, ескалират няколко въпроса:

1. Господин министърът ще поясни ли на незнаещите и незадължени да познават нормативната уредба, че Министерството на младежта и спорта има право да насочва парични потоци по строги критерии към държавна или общинска собственост и клубове регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. И забранено към професионалните клубове, регистрирани по Търговския закон;

2. Доколкото финансирането по тези пера е в строга връзка с много ясни критерии по наредба 3 и 4 от 2 април и 8 юли 2019 година, то господин министърът на младежта и спорта в оставка ще информира ли обществеността към кои обекти ще бъдат насочени средствата, ако получи време и как дружествата са изпълнили критериите. Особено и най-вече по Чл.5, Чл.6 и Чл.7 - "Наредба 4 от 8.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти–държавна и общинска собственост". Съoтветно, къде и с кого са преработени съществуващите договори за наем или концесия, за да се изпълни публичното финансиране с контрастно усещане в обществото за подкрепа на частни проекти;


Министърът на младежта и спорта.

3. От кое перо на Държавния бюджет ще бъдат пренасочени тези значими за бюджетния портфейл средства от данъчните отчисления на българските граждани? Към дата 23 юни единствените публични документи на Министерстовото на младежнта и спорта са проектите за ПМС по Устройствения правилник и корекцията на заплатите на служителите чрез увеличаване на Фонд "Работна заплата" във ведомството;

4.В съответствие с Приложение 16, глава "ВИЗИЯ-УПРАВЛЕНИЕ-ДИГИТАЛИЗАЦИЯ", т.5 на правителствената програма, преди нейния пълен крах и сриване на публичното равновесие, Министерството на младежта и спорта следваше да изработи, а Министерски съвет да утвърди "Стратегия за спорта 2022-2034". Има ли оптимизъм или се движим по стара, доколкото следствено-наказателните ангажименти на министъра бяха приоритет в отминалите 6 месеца на депресия на спортните федерации, спортните клубове, спортните деятели, олимпийския цикъл на подготовка? Отчитаме дигитален подвиг отскоро официалните документи на уебстраницата на министерството да са в приемливия от края на миналия век PDF формат.