Визия на политическа партия МИР за развитие на Сектор "Спорт" в Република България

Публикувано на: 10.09.2022 12:08

Автор: Проспорт.бг

©Проспорт.бг
ВИЗИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ МИР
ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕКТОР "СПОРТ"


ОСНОВА: Приемаме обособяването на две отделни министерства – Министрество на спорта и Министерство на семейството, младежта и демографските процеси.

ЗАБЕЛЕЖКА: Обединено Министерство на младежта и спорта не променя концептуалната основа.

ВИЗИЯ:

1.    Сканиране (изготвяне на профил) на демографската картина по региони и създаване на география с три степени по гъстота на населението при подрастващите в две възрастови групи –от 4 до 14 и от 14 до 19 години. При младежите от 19 до 28 години (академична генерация и работещи), с оглед изясняване обстоятелствата за привличане към масови, непрофесионални занимания със спорт, в пряка връзка с общественото здраве;

2.    Сканиране на броя лицензирани спортни клубове, без изключение на вид спорт и официално привлечените подрастващи и младежи до 28 години в две направления – масов спорт и високо спортно майсторство;

3.    Категоризация на регионите – например в три степени по специален правилник и критерии – в зависимост от гъстотата на подрастващите, спортните клубове и ангажиментите към високото спортно майсторство. Високото спортно майсторство разглеждано в отделна категория, в зависимост от постигнатите резултати  на  републиканските състезания и съпоставимост с международните стандарти там, където има нормативи и обективни стойности за сравнимост и прогноза в план за високи постижения;

4.    Въвеждане на Единен разхозен стандарт (ЕРС), различен от удтвърдения в системата на Министерството на образованието и науката,  за трите категории зони и спортни клубове. Извоюваните бюджети по установените критерии и на базата на ЕРС се делегират на федерациите в отделните видове спорт, те преразпределят и заедно със заетите в общините щатни служители по дейността контролират разходите, тренировъчния и състезателен процес. Заедно носят стриктна отговорност за разходите и планираните постижения в категория „Високо спортно майсторство“ пред Министерството на спорта;

5.    Създаване на методика за ранно откриване на спортни таланти в спортовете от олимпийската програма и влизането им в специален план за развитие, част от обща Стратегия за олимпийска подготовка. Стратегия за олимпийска подготовка следва да бъде утвърдена от министъра на спорта експертен документ, съставен от най-подготвените по обективни резултати специалисти в България, включително чрез използването на консултации от светила в процеса зад граница;

6.    Възстановяване водещата роля на Българския олимпийски комитет, като главен неправителствен субект в спортното движение за пряко взаимодействие и насърчаване на спортните федерации, спортните клубове, централната и местна власт;
 
7.    Подкрепа на взаимодействие между Българския олимпийски комитет и Националното сдружение на общините в Република България за участие в програмите за финансиране от Европейската комисия по Член 165 от Лисабонския договор за проритетно развите на спорта;

8.    Концетриране на политическа власт в политическото ръководство на Министерството на спорта и следваната от него политика за спорта, но свобода на планиране, оценка и цели на спортните сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, ограничена единствено с непосредствен административен и финансов контрол по изпълнение на утвърдените планове (проекти).
С ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ! ДИСКУСИЯ СЪС СПОРТНИТЕ ФЕДЕРАЦИИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНА СПОРТНА ОРГАНИЗАЦИЯ (СЪЮЗ, КОНФЕДЕРАЦИЯ) ПО СИЛАТА НА Чл.17, т.2 ОТ ЗФВС. ЦЕЛ – ОТНЕМАНЕ НА КОНЦЕНТРИРАНАТА НЕПОСРЕДСТВЕНА ВЛАСТ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО РЪКОВОДСТВО НА МИНИСТЕРСТВОТО И ИЗБЕГВАНЕ НА КОЛИЗИИ В КОМУНИКАЦИЯТА С ФЕДЕРАЦИИТЕ И КЛУБОВЕТЕ.9. Главен секретар на Министерството на спорта - ВЪЗМОЖНО РЕШЕНИЕ СВЪРЗАНО С Т. 8 за координация и взаимодействие между политическото ръководство  и строго професионалните структури – спортни федерации, клубове, експертни съвети, с Българския олимпийски комитет. За ограничаване на лостовете за умишлено или не политическо вмешателство в дейността на неправителствените структури в системата на спорта.

10.    Във връзка с точка 8, наложителни промени в закона за физическото възпитание и спорта, включително при оценка създаването на нов. Особено в частта на противоречивите му норми за контрол над сдружения по ЗЮЛНЦ.

11.     Изготвяне в оперативен ред на Стратегия за спорта 2022 – 2032 година. Периодът е избран с ясни съображения. До Олимпиадата в Париж през 2024 година остават още 2 години. До 2032 година се добавят още два олимпийски цикъла в направление летни олимпиади. Време за стратегическо развитие на ранно открити и въведени в специална програма за високо спортно майсторство български таланти в отделните олимпийски спортове. Включително готовност за централизирана реакция при промяна на спортовете от съответната олимпийска програма.

12.    Установяване по административен път на свободен достъп до спортните съоръжения държавна и общинска собственост или такива на публично-частно партньорство, в определен ред, за масови занимания със спорт на гражданите от различни възрастови групи, нобхванати от клубната система. Или от групи за физическа активност, различна от установените в стандартните видове спорт;

13.    Създаване на щатен екип за методическа помощ и контрол на централизираната олимпийска подготовка;

14.    Създаване на оперативно звено за публична активност (пропаганда), съставено от значими олимпийски, световни и европейски шампиони с установен статут на идоли в публичната среда. За срещи и участия на живо по места, за програми по линия „Спорт и обществено здраве“ в медиите, програми за мотивация на високо спортно майсторство.