Десет "Демографски заповеди" на Политическа партия МИР за България

Публикувано на: 15.09.2022 00:09

Автор: Проспорт.бг

©Проспорт.бг
Петьо Костадинов - Полковника.
Предлагам ви основните направления, които Политическа партия МИР презентира на общественото внимание за концептуална разработка и подход към опасността от демографска катастрофа. След Националната конференция по демография на 12 май 2022 година, ПП МИР се обединява около аксиоматичното начало за решение, а именно:

НЕЗАБАВНО ИЗГОТВЯНЕ НА ХАРТА ЗА НЕОТМЕНИМА И ПРИОРИТЕТНА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ДЕМОГРАФСКИЯ ПРОЦЕС С ПОДПИС И ЕДНОПОЛЮСНО СЪГЛАСИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

Изхождам от отлично мотивираните защити в Конституцията на Република България, и преди всичко в Член 14, Член 46 и Член 47. Допълвам:


1.    Налагане на нарочно перо „Демографски процеси и решения“ в едно ново министерство на Семейството, младежта и домеграфските процеси или в съществуващото Министерство на труда и социалната политика (б.а – не ми стои добре), в отговор на създаването на нарочна дирекция с оперативни структури в областните центрове и общините;

2.    Оперативен входящ експертен анализ за демографската картина към старта на програмата за  проследяване и контрол над демографските движения;

3.    Многопрофилна прогноза за процесите в демографската динамика в следващите 10 години въз основа на входящия експертен анализ, прогнози за икономиката, прогнози за динамиката на социалната среда в Република България;

4.    Установяване на прецизни стимули на раждаемостта в Република България. На основата на доклада на господин Атанас Кацарчев, на Националната конференция по демография на 12  май 2022 година, да се разгледа възможността за финансов стимул от държавата при закупуване на жилище с банков кредит от младо семейство и покриване на определена стойност от цената на имота при второ, трето или повече деца. С оглед спецификата на средата е необходимо експертно да се премисли. Например, при второ дете да се покрие остатъчната част от лихвата по кредита или не повече от 2% от остатъка на кредита, при изплатена лихва. При трето дете да се поеме остатъчната стойност от официалната оценка на имота. Към този момент схема за пълното покриване на кредита при трето, четвърто или повече деца крие опасност от сравнително лесна схема за измами, чрез поставени лица(семейства). Например, незабавна пазарна продажба, ако имотът е изплатен, без остатък от държавата. Във всеки случай, добре контролирани механизми на процеса биха довели до заинтересованост за уседналост и усещане за перспектива в съзнателните и некриминално настроени млади хора в България;

5.    За пореден път се поставя и въпроса за работеща схема за подоходно облагане при определен брой деца. Но и тук се налага стриктна експертна оценка, поради още по-опростения характер на подхода към определени етнически групи;

6.    Правилата за стимулиране, чрез облекчаване на финансовата тежест при ново жилище или подоходно облагане да важат при официален втори или друг брак с доведени деца в семейството от предходни или от съвместни съжителства до 12 годишна възраст. Тук следва да се внимава особено много в защитните механизми. Доколкото с корист или изградена схема е възможен същия ефект от облагодетелстване при пазарна продажба. Дори е възможно да се сключи брак, съберат деца от свободно съжителство, без сключилите брак да се разделят с партньорите си;

7.    Създаване на специална разширена експертна група към съответното министерство, включително с привлечени членове и доброволци, за масирана атака на целевите групи в общообразователни и професионални гимназии и ВУЗ-ове. За целево и програмно участие в националните медии с прецизиран, обоснован и приет за верен подход към аудиторията.  С конкретни и ясно изпратени до съзнанието стимули. За моделирането на увереност за относителна стабилност и равновесие в националната държава за отговорността раждане и отглеждане на деца;

8.    Сканиране на демографската карта и наличната логистична за процеса мрежа от детски градини и училища. Включително за поемане на част и или пълната тежест на таксите от държавния бюджет в частните детски градини при наличен дисбаланс между броя деца и общински детски учебни заведения;

9.    Установяване на ясни критерии, мотивирани пред обществото, за данък върху доходите на българските граждани, без деца, като обосновано съучастие в отглеждането на децата на България;

10.  
  Създаване на специална програма за публична пропаганда, изградена само и единствено върху позитивен хоризонт, но само и единствено с приемливи, нехипотетични, аргументи;

11.     Припомням свързаните с процеса основни членове от Конституцията на Република България:

Чл. 14.
Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото.
Чл. 46.
(1) Бракът е доброволен съюз между мъж и жена. Законен е само гражданският брак.
(2) Съпрузите имат равни права и задължения в брака и семейството.
(3) Формата на брака, условията и редът за неговото сключване и прекратяване, личните и имуществените отношения между съпрузите се уреждат със закон.
Чл. 47.
(1) Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата.
(2) Жената майка се ползва от особената закрила на държавата, която й осигурява платен отпуск преди и след раждане, безплатна акушерска помощ, облекчаване на труда и други социални помощи.
(3) Децата, родени извън брака, имат равни права с родените в брака.
(4) Децата, останали без грижата на близките си, се намират под особената закрила на държавата и обществото.
(5) Условията и редът за ограничаване или отнемане на родителските права се определят със закон.

ИЗГОТВИЛ ОСНОВНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ,
Петьо Костадинов, член на Националния изпълнителен съвет на ПП МИР
и ресорен отговорник по проблемите,
тенденциите и решенията по демографския процес.