Учредявам 4 стипендии за новоприети студенти-спортисти - 2023/2024 г.

Публикувано на: 13.04.2023 19:25

Автор: Петьо Костадинов-Полковника

©Проспорт.бг
Петьо Костадинов - Полковника
Учредявам 4 стипендии за новоприети студенти в Стопанска академия "Димитър А. Ценов" за спортисти. Учебна 2023/2024 година.

1. За спортисти или членове на техните семейства (съпруги, съпрузи), родени не по-рано от 1 януари 1986 година, учредявам четири встъпителни стипендии за учебната 2023/2024 година на Стопанска академия "Димитър А. Ценов".

2. Две пълни стипендии, които включват изплащането на пълната годишна на първата година от обучението на новоприетите студенти. Те са задължително за Факултет "Финанси" и специалности на неговите катедри "Финанси и кредит", "Застраховане и социално дело",  "Обща теория на икономиката",  "Чуждоезиково обучение". Катедрите, непосредствено ръководят обучението по “Финанси”, “Застраховане и социално дело”, “Макроикономика”.

3.
Две стипендии, които покриват първата семестриална такса на новоприетите студенти, без ограничение на избрания от новоприетите студенти-спортисти, или техни съпруги, съпрузи факултети и специалности на Стопанска академия "Димитър А. Ценов".

4. Обучението на студентите в образователно-квалификационна степен (ОКС) "бакалавър“ преминава в професионални направления 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление в следните форми:

- редовна форма на обучение, субсидирана от държавата;
- редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, финансирано от обучаемите.5. Продължителността на обучението (редовна, задочна и дистанционна форма) за придобиване на ОКС "бакалавър“ е 4 години (8 семестъра).

6. Размерът на семестриалните такси за обучение за всяка академична година се утвърждава от Министерски съвет по предложение на Академичния съвет на Стопанската академия.

7. Професионалните компетенции на обучаемите се формират от фундаментален и профилиран набор от задължителни, свободноизбираеми и факултативни дисциплини.

8. Завършилите получават диплома за придобита ОКС "бакалавър“ по Икономика / Администрация и управление, и ЕВРОПЕЙСКО ДИПЛОМНО ПРИЛОЖЕНИЕ (на български и английски език).

9. Защо Стопанска академия "Димитър А. Ценов"? Защото е една от първите български високостандартни образователни институции, притисната от небалансираната сткруктура на висшите училища и университетите с извънредна концентрация в София, силно протекторирани в Пловдив, Варна и Русе. Защо Факултет "Финанси"? Защото е пъвият в историята на висшето образование в България. От него започва историята и е първа страница на академичните томове по тематичните специалности. Защо спортисти? Защото 99 процента от вас, няма да обезпечат битието си в тази сфера, след края на кариерите.10. През 2005 година учредих фондация на името на големия мечтател Хайнрих Шлиман (Йохан Лудвиг Хайнрих Юлиус Шлиман). Мечтая да спрем пропадането в бездната на неграмотното битие, мечта която е заложена в Устава на фондацията (прилагам фото копия). Време е да дадем на мечтата живот, след някои по-малки стъпки. Впрочем, една стипендия в Стопанска академия "Димитър А. Ценов" вече работи. Време е да вдигна шум и да ви предизвикам да учите, дори от дома си. Дори, докато кърмите бебетата си. Дори, когато мислите, че е рано. Винаги е късно!

NB: Скоро ще повторя съжденията и инфорамцията си. Ще регистрирам официален имейл, на който всеки приет кандидат-студент или съпруга, съпруг от семейството да представи официалния документ. Томболата, на кого ще се паднат учредените днес стипендии ще теглим най-вероятно на 20 август, датата на която с Указ на Презедиума на Народното събрание под №289 от 1953 година е поставено началото за разпределение и прегрупиране на специалностите във Висшия фенансово-стопански хинститут в два факултета: Финансово-статистически и Счетоводен. В сегашната си структура факултет “Финанси” функционира от 1991 година. Датата ще уточни в достатъчно по-рано, за да се знае.

NB1: За почти 18 години, единственият дарител на фондацията в обществена полза съм бил аз. По посока на вдигане образователното самочувствие на нацията обаче, приемам всяка законна подкрепа. Без да моля за такава.

СВЕТЛИ ПРАЗНИЦИ!...