Ветото на Президента! Нужни ли са собствените БТР-и на България?

Публикувано на: 05.12.2023 09:49

Автор: Проспорт.бг

©Проспорт.бг
Петьо Костадинов, Полковника
По повод несвързаното васално говорене на Премиера, при остро отсътвие на компетенции, във връзка с ветото на Президента по решението за предоставане на 100 български БТР-а на Украйна, ще си позволя да препечатам моя научен доклад он Научната конференция "Актуални проблеми на сигурността" на Националния военен университет в научно направление "Кризи от невоенен характер", на 26-и и 27 октомври, публикуван в Спорник Том 5.

Правя тази публикация да насоча още веднъж вниманието към хаотичната среда, която изпитва критично остра нужда от висикопроходима техника в името на живота и сигурността на българските граждани в мирно време. Препоръчвам да се обърне внимание на статистическия дял на населението над 64 години, за което неизбежно носим отговорност при евакуационни мероприятия. Докладът дава недогматично, но с ясно съзнание за отговорност, моята гледна точка. И ТАКА:
МОДУЛИ И РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ ОТ НЕВОЕНЕН ХАРАКТЕР В РАЙОНИТЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО
ПЛАНИРАНЕ
 
Петьо Костадинов
 
                                 MODULES AND RESOURCE PROVISION FOR CRISIS MANAGEMENT OF A NON-MILITARY CHARACTER IN ECONOMIC AREAS PLANNING
Petio Kostadinov
 

Резюме: Този доклад разглежда и прецизира модули за взаимодействие  при две направления на кризи от невоенен характер,  с висока степен на идентичност и произход.

Ключови думи: криза, структура, модул, ресурси, решение.

Abstract: This report examines and refines modules for interaction in two strands of non-military crises with a high degree of identity.

Keywords: crisis, structure, module, resources, solution.

Този доклад разглежда и прецизира модули за взаимодействие  при две направления на кризи от невоенен характер,  с висока степен на идентичност по произход и развитие:
1.    Кризи прирчинени от природни инцидентни и бедствия,  неестествени по мащаб, с висока степен на опасност за живота,  здравето и социалното равновесие на на българските граждани,  увреждане до критична несъвместимост с всекидневния системен ритъм на енергийната и енергопреносна система, пътна инфраструктура,  опасност върху готовността и ритъма на логистичните системи, включително за стоки от първа необходимост и енергоносители;
2.    Ядрени инциденти и аварии, с излезли от контрол показатели за въздействие върху околната среда и здравето на българските граждани.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА КРИЗА.

Без усложнение в детайли Университетският речник на Нов български университет дефинира синтезирано реверсивната логика на понятието,  като: "Криза е ситуация на изпитание с висок интензитет в очакване на решение за преодоляването си. Валидно е и обратното: всяка ситуация на изпитание с висок интензитет, изискваща вземане на решения, може да бъде наричана криза." 

ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОДХОД КЪМ ТЪРСЕНЕТО НА РАБОТЕЩИ РЕШЕНИЯ, КОИТО ДА БЪДАТ ОБЛЕЧЕНИ В ЗАКОН И ПРАВИЛНИК ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ

Интензивността на природните инциденти и бедствия, застрашаващи живота и социалното равновесие на българските граждани, околната среда и водите, некоординараното до критично опасно взаимодействие между институциите и организацията на човешките и технически ресурси за незабавна и адекватна реакция,
неотложно налага обединяване на експертните усилия по ускорено изработване на структури, общоприети модули и етапи на взаимодействие в тях за достигане на ефективност със занижени до минимални или приемливи граници поражения.

Това е задачата която си поставя този доклад.

РАЙОНИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ,
ДЕМОГРАФСКИ БАЛАНС

Установените шест района за икономическо планиране от години подсказват потребност от нови идеи, поради резките разлики в демографския баланс, отсъствието на точна информация и усложняване за планиране на адекватни реакции за всеки „Театър на бедствие“ (ТБ), организация на силите, обезпечаване на ресурсите.

Ето защо, ще разгледам и развия два модула на организация при овладяването и решаването на кризи, базиране на преформатиране и реорганизация на областите в  „Региони за управление на кризи“ (РУК).

РЕГИОНИ „ИЗТОК – ЗАПАД“.

Разпределението на областите в Република България и София-град на принципа „Изток-Запад“, води до сравнително устойчив числен баланс на населението и възможност за повишена динамика във взаимодействието на щабовете. Структурирането е подчинено на вертикален полу-военен принцип на взаимодействие, при който всяко по-ниско звено е със завишени, до непосредствени ангажименти към задачите, които поставя бедствието, кризисната ситуация. Организирани екипи, в отсъствие на или присъствие на достатъчно разстояние на политическа пропаганда и медийни драматизация.

По информация на Националния статистически институт на Република България (Динамичен ред: Pop_6.1.4_Pop_DR.xls), населението в прегрупираните области (Фигура 1), към 12 декември 2022 година е:

Източна България (Източен РУК)-  Варна, Силистра, Добрич, Разград, Търговище, Русе, Сливен, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Шумен.
Градско население - 2 270 405, общо  - 3 214 255.
Западна България (Западен РУК) - Видин, Враца, Монтана, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, София област, София-град, Перник, Пазарджик, Кюстендил, Благоевград.
Градско население - 2 476 305, общо – 3 559 664.
 

Активното население между 25 и 64-годишна възраст в Република България е 3 526 897 (Национален статистически институт - Динамичен ред: Pop_6.1.2_Pop_DR.xls).

От тях мъжете са: в градовете – 1 289 959, в селата – 487 846.


Фигура 1

Изборът на по-разширена територия на Източен РУК е обослувен от по-развитата, разширена и в много добро състояние пътната инфраструктура за движение на наземните транспортни средства и придвижване на екипите, както и по-мекия профил на проходите в източна Стара планина.

 
МОДУЛ НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ (РДУК), ПРЕДВАРИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И СТЪПКИ НА ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАНЕ 
 Директорът на Регионалната дирекция за управление на кризи (РДУК), е Началник и на Регионалния оперативен щаб, с членове
директорите на Областните дирекции за управление на кризи (ОДУК).
Директорът на РДУК и неговият регионален екип отговарят за координацията с Централния републикански щаб за управление на кризи (ЦРЩУК). Целта е да се избягва хаос в режима и обработката на информация и неточни управленски решения в ТБ. Директорът на РДУК е ръководи отдава заповеди за изпълнение еднолично, изпълнява само и единствено указания на ЦРЩУК. В условия на криза, публичните власти имат само и единствено логистични функции.

Директорът на Областната дирекция за управление на кризи (ОДУК) В засегнатата област или директорите на ОДУК на засегнатите области управляват собствен или собствени щабове в координация с Началниците на Общинските отдели за управление на кризи (ООУК), включително с членовете на областните щабове от МВР, МО и други структури съгласно държавния план за оперативна работа.

    ОПЕРАТИВНА 24-ЧАСОВА КОМУНИКАЦИЯ
на Регионалния щаб за управление на кризи (РЩУК) за обработена на информацията, оценка на обстановката и силите по оперативния план, поставяне на задачи за незабавно изпълнение и пренасочване на сили по необходимост. Началниците на общински отдели докладват на своите областни щабове, а при взето решение се включват в 24-часова оперативна връзка с РЩУК.
    Кметовете и политическите лица могат да имат само и единствено логистични функции и да изпълняват без уговорки заповедите на областните щабове и решенията на началниците на отдели за управление на кризи в общините.

    НАЛИЦЕ Е СЪВЪРШЕНАТА ВЪЗМОЖНОСТ за 24-часова видео онлайн връзка и непрекъсната комуникация на екипите за своевременна реакция. Особено при необходимост за пренасочване на сили, включително от съседни или други области.
    
    Задължителни предварителни мероприятия:

-    Общинските началници на ООУК самостоятелно и с помощта на експерти и доброволци правят пълна карта на евентуалния ТБ с опасностите за населението, селското стопанство и промишлеността не заради инциденти на климата, а поради например неконтролирани изоставени водоизточници с опасно предимство в денивелация и нестабилно корито, при разлив обем и динамика, възможен достъп до населени места, ферми, промишлени обекти, възможен речен водосбор в конфликт с възможността за приемане на налягането/водонапора от бреговете, компрометирани диги,  състояние на речни корита, пътни съоръжения, опасно големи лесно запалими площи, в т.ч. – ниви, анализ на пътищата за достъп на пътна специализирана техника до водоизточници, профил на електропреносната мрежа, включително високоволтови трасета, география на силови подстанции и трансформатори за битови и промишлени нужди, железопътни участъци и т.н.;
-    Общинските началници на ООУК установяват професианалната квалификация на живущите в общината с непосредствено отношение в условията на кризи, установява контакт и формира доброволни отряди, ръководи оперативен щаб на място при възникване на обстановка на евентуалния ТБ;
-    Общинските началници на ООУК установяват състава на високопроходимата техника на територията на общината, провеждат разговори със собствениците за мобилизация на транспортните средства при възникване на събития върху евентуалния ТБ;
-    Общинските началници на ООУК много прецизно установяват гражданите на общината с умения в екстремните спортове, в т.ч. – управление на лодки в рискови течения на реките (дрифт), мотокрос, алпинизъм, делтапланеризъм, военнослужещи от резерва и тяхната специализация и т.н.;
-    Общинските началници на ООУК самостоятелно и с помощта на експерти и доброволци правят пълна карта на евентуалния ТБ на взрастните и неподвижни хора, възможните места за евакуация в коордиация с управлението на общината;
-    Общинските началници на ООУК описват всички налични на територията бензиностанции или станции/бази за горивосмазочни материали и други енергоносители;
-    Общинските началници на ООУК описват много точно каптираните водоизточници;
-    Общинските началници на ООУК внасят доклади с подробно описаните по-горе оценки и резултати до ОДУК;
-    Общинските началници на ООУК предлагат на ОДУК достъпни за транспортна техника места до водоизточници за изграждане и поддръжка на площадки за оперативната работа на специализираните транспортни средства за гасене на пожари;
-    Общинските началници на ООУК предлагат на ОДУК достъпни за транспортна техника места до каптираните питейни водоизточници, за непосредствена реакция при бедствия и кризи от всякакъв характер, след оперативна полева оценка за чистотата на водата;
-    Общинските началници на ООУК предлагат на ОДУК решения за прокопаването на отклоняващи канали при опасен водосбор или авария на водоизточници с голям капацитет, включително преградни стени и съоръжения.

ЗАБЕЛЕЖКА. В 28 области в Република България има точно 265 общини, възможно е да станат 266, при евентуална самостоятелност и нова Община Несебър. Организационно процесът не е в безкрайност, а с опростена конкретика.

РЕГИОНАЛНИЯТ ЩАБ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ 
на основание на информацията и предложенията на Общинските началници на ООУК от евентуалните ТБ изработват и внасят предложение за План с конкретни стъпки за изпълнение пред ЦЕНТРАЛНИЯ РЕПУБЛИКАНСКИ ЩАБ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ.

ЦРЩУК е постоянен по принципен състав орган за управление, в който съкомандири са Заместник-главния секретар на МВР и Заместник-началникът на отбраната. При изготвяне на адекватен закон и цялата нормативна база, се уточнява от експерти с най-висока степен на квалификация кои и от какъв ранг да бъдат допълнителните членове.

ЦРЩУК дава препоръки или отдава заповеди на директорите на РДУК, без да преминават към непосредствен контакт с по-ниските оперативни звена. Той управлява и подпомага взаимовръзките с публичната власт при оперативно възникнали нужди на терен. В т.ч. използването на специална техника от състава на силовите министерства или поискване на  съдействие от съюзните въоръжени сили на територията на Република България, при огромни мащаби, координация за съдействие от съседни държави или централния европейски бюджет.

ЦРЩУК за изготвянето на дигитална система за платежна координация при използването на ГСМ от мобилизираните недържавни транспортни средства на веригите бензиностанции или други бази за енергоносители.

ЦРЩУК въвежда в плана за управление на кризи възможностите за оперативно използване на мобилни жилищни средства за временно настаняване, включително чрез договаряне с компании-производители, като част от бюджета за бедствия и аварии.

Планът на ЦРЩУК, подготвен от експерти, формализиран в закон решава задачите в хаоса с неголеми средства, но с постоянен ефект и готовност. Отлична база за реакция при всякакви обстоятелства с прякото, но планирано и премислено участие на доброволците в гражданското общество на общините в Република България.

МОДУЛ С ЧЕТИРИ РЕГИОНА

Той е често дискутирано решение за реорганизация на икономическото планиране. При сравнително добър баланс на населението и възможностите за оперативна логистика, поради намаляване на територията и ограничаване там, където преходът на Стара планина не е най-оптимистичен. Организационно този модул не променя логиката на разгледания вариант „ИЗТОК-ЗАПАД“ но в структурата вече имаме четирима директори на РУК.
Поради това ще предложа само карта във Фигура 2 и демографския баланс.


Фигура 2


Източен РУК :  Русе, Разград, Силистра, Търговище, Шумен, Варна, Добрич, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Бургас – градско население - 1 537 649, общо – 2 062 437.
Западен РУК: София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград – градско население - 1 689 530, общо – 2 016 554.
Северен РУК: :  Велико Търново, Габрово, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин – градско население - 430 307, общо – 971 465.
Южен РУК: Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково, Кърджали – градско население - 871 732, общо – 1 093 587.

Поради необходимостта от евакуационни планове предоставям и данните към 31 декември 2022 година за подрастващите, младежи и мъже,  възрастните над 64-годишна възраст, а именно (НСИ - Динамичен ред: Pop_6.1.2_Pop_DR.xls): До 24 години 1 487 000 (в градовете – 1 114 051, в селата – 372 949), от над 64 до над 100-годишна възраст 1 515 383 ( в градовете – 398 755 мъже и 635 977 жени, в селата – 198 593 мъже и 281 053 жени).
МОДУЛ ПРИ ЯДРЕНИ ИНЦИДЕНТИ И АВАРИИ

ОБСТОЯТЕЛСТВА. Република България не е попадала в ситуация, при която да решава криза вследствие на външна за границите и ли вътрешна авария, след Чернобил през 1986 година. Но е налице ескалация в динамиката на отношенията, перспектива за подмяна на доставчика на горивото, с недоказана адекватност и отсъствието на условия за съхранение на ядрените отпадъци, поради изчерпване на мястото в хранилището на площадката на българския ядрен комплекс в град Козлодуй.

С незабавен ефект следва да се проанализират рисковете. Началниците на ООУК в прилежащите общини, в координация с директорите на ОДУК в градовете Монтана, Враца, Плевен и Ловеч да направят динамичен преглед сред българските граждани на пакетите за индивидуална защита. Те не са подменяни от края на 80-те години на миналия век. От особено значение е използването на таблетки срещу въздействието на Йод 131, поради краткия му период на полуразпад, но способен да се натрупва в щитовидната жлеза и да предизвиква заболявания.

Модулът за управление на кризи при ядрени аварии (не инциденти по скалата за инциденти), е съставен, специално звено от ЦРЩУК, но в тясно взаимодействие със специализираните звена на Военно-медицинска академия (включително научната лаборатория по радиационна защита и радиобиология), Централните метеорологични служби за проследяване розата на ветровете над ядрения център в Козлодуй, въздушните течения. Задължителна координация с Румънските власти и особено с прилежащите области на север от река Дунав. Грешките при аварията в Чернобил са отчетени. Много от тях могат да бъдат избегнати.


Задължителни мероприятия за превенция:

-    Началниците на ООУК в прилежащите общини правят пълен профил на състава на населението, възраст, мобилност при евакуация;
-    Началниците на ООУК в прилежащите общини изготвят картина на наличните транспортни средства за евакуация;
-    Началниците на ООУК в прилежащите общини изготвят пълна карта на изоставените или работещи бомбоубежища в населените места.
-    Началниците на ООУК в прилежащите общини, с помощта на експерти извършват проверка на типа и възможностите на поддържаните бомбоубежища, с особено внимание върху типа и принципа на работа на вентилационните системи;
-    Подмяна на индивидуалните пакети за защита при авария на гражданите от прилежащите общини.

РЕЧНИК:


ТБ – Театър на бедствието;
РУК – Регион за управление на кризи;
РДУК – Регионална дирекция за управление на кризи;
ОДУК – Областна дирекция за управление на кризи;
ООУК – Общински отдел за управление на кризи.
ЦРЩУК – Централен републикански щаб за управление на кризи.

ЛИТЕРАТУРА:

1.    Нов български университет, Университетски речник-основни понятия, www. nbu-rechnik.nbu.bg
2.    Национален статистически институт - Динамичен ред: Pop_6.1.4_Pop_DR.xls
3.    Национален статистически институт - Динамичен ред: Pop_6.1.1_Pop_DR.xls
4.    Национален статистически институт - Динамичен ред: Pop_6.1.2_Pop_DR.xls

Петьо Борисов Костадинов
Директор на Фондация „Хайнрих Шлиман“
Ул. „Георг Вашингтон“ N13, 1000-София
Тел.+359 889 ......, E-mail: ....@......